Virtuální testovací prostředí pro

zprovoznění logistických systémů

Emulace jako cesta k rychlejšímu a bezpečnějšímu zprovoznění automatizovaných systémů v logistice a výrobě. To je aktuální trend vývoje automatizace pro v logistiku. Mnoho společností investuje do rozšíření automatizace své intralogistiky, aby posílilo svou ziskovost a dokázalo se prosadit v globální konkurenci. Tento trend ještě posílil v souvislosti se změnami vynucenými pandemií koronaviru a nutností posunout automatizaci do dalších provozů výroby a logistiky.

Know-how pro zprovoznění automatizovaných systémů

Mnohým společností chybí potřebné zkušenosti s uvedením automatizovaných systémů do provozu, takže každé zprovoznění nově nainstalovaných systémů se stane technickou, ale mhondy také existenční výzvou. Budoucí provozovatelé těchto automatizovaných systémů často čelí tomuto úkolu příliš pozdě a poté se potýkají s následujícími otázkami:

 • Jak zajistit kvalitní implementaci i složitých systémů a souvisejících provozních procesů?
 • Jak se vyhnout prodlevám a chybám během zprovoznění?
 • Jak zajistit, aby nový systém poradil s jakoukoli provozní situací?
 • Jak můžeme zaručit úplnost funkčnosti řídicího softwaru?
 • Jak je třeba definovat a připravit testovací scénáře?
 • Jak provést přejímku v obtížných podmínkách daných provozním prostředím (extrémní teploty, dlouhé vzdálenosti)?
 • Jak provádět schvalování aktualizací nových verzí softwaru bez přerušení probíhajících operací? 

Kvůli nedostatečným zkušenostem se mnoho provozovatelů příliš často spoléhá při přípravě a realizaci zprovoznění na kompetenci výrobce (dopravníkového/automatizačního) systému. Ti však nejednají v zájmu svých zákazníků, tj. koncových uživatelů (provozovatelů) těchto systémů! Zájem výrobce je instalovat co nejrychleji svá zařízení, ale ověření, zda za všech provozních okolností a podmínek vše funguje optimálně a dle požadavků, již zůstává neřešeno. Důsledkem nutnostni následných dodatečných testů a úprav, které navíc již mnohdy musí probíhat za provozu, je překročení času a předem stanovených nákladů na instalaci a zprovoznění, omezení stávajícího provozu a nezřídka vede celá záležitost dokonce k právním sporům. 

Využijte naše kompetence a zkušenosti s emulací logistických a výrobních systémů. Uvidíte, že zprovoznění nového či modernizovaného systému může být rychlé a probíhat s dopředu ověřenými výsledky.
Přesvěčte se, že následující hesla nejsou jen prázdné fráze:

 • úspěšná automatizace intralogistiky
 • bezpečné uvedení automatizovaných systémů do provozu
 • virtuální testovací prostředí pro vývoj softwaru
 • zabezpečení pro provozovatele i výrobce a vývojáře systémů
 • výrazné zkrácení fáze zprovoznění
 • vysoký potencíál pro úsporu nákladů

Simulace jako prostředí pro testování vyvíjeného softwaru

Výše uvedený negativní scénář však naštěstí není nevyhnutelný. Nastíněným problémům se může podnik vyhnout, pokud se již v rané fázi bude zabývat stanovením postupu a vhodných metod pro uvedení svých intralogistických systémů do provozu. Z tohoto důvodu se v současné době úspěšně používá simulace k zajištění správnosti a hladkého průběhu návrhu a vývoje intralogistických systémů. Díky simulaci může být uvedení do provozu provedeno efektivně, bezkonfliktně a v krátké době, bez drahých zpoždění celého projektu. Simulace poskytuje virtuální testovací prostředí, která umožňují testovat řídicí software již v rané fázi jeho vývoje. Tato metoda je také označována jako emulace.

Během emulace jsou skutečné IT systémy pro řízení budoucích systémů spojeny se simulačními modely těchto systémů, přičemž pro software je vytvořeno virtuální testovací prostředí. Simulace emuluje komponenty technického systému provozů jako jejich virtuální obraz. Díky propojení reálného IT systému (nebo subsystému) v reálném čase a simulačního modelu lze provádět testy a experimenty již v rané fázi, aby byla ověřiena funkčnost a úplnost vyvinutého softwaru. Tato virtuální testovací prostředí umožňují včasné a komplexní zajištění kvality řídicích systémů výrobních a logstických provozů i jednotlivých komponent vnitropodnikové logistiky

Výhody emulace pro všechny zúčastněné

Emulace pomáhá provozovatelům i dodavatelům výrobních, manipulačních a dalších průmyslových technologií úspěšně realizovat projekty i pod vysokým tlakem ze strany času i nákladů. Emulace v první řadě umožňuje komplexní zajištění kvality vyvinutých systémů IT ještě předtím, než butou instalovány a implementovány do reálného provozního systému. Emulace však také umožňuje včasnou identifikaci úzkých míst v návrhu systému, která nebyla identifikována během fáze plánování.

Emulace celkově nabízí následující výhody:

 • včasné a bezkonfliktní provádění testů ještě před dokončením instalace všech zařízení a systémů
 • zkoušky správné a úplné implementace funkčnosti softwaru a interakce všech systémů
 • provedení rozsáhlých komplexních testů i za obtížných podmínek daných charatkeritsikou provozního prostředí, a to bez přerušení probíhajících operací
 • soulad se smluvně dohodnutým příslibem výkonu prostřednictvím testů výkonu systému pro různé provozní situace i pro období potřeby maximálního výkonu systému
 • proškolení a seznámení obsluhujícího personálu
 • využití digitálního dvojčete k následné optimalizaci systému a ověření před jeho dalším rozšířením

Na začátku emulace je také nutné vyjasnit, jaké přípravné práce jsou nutné pro provedení předem stanovených testů. Jelikož uvedení do provozu je společným úkolem všech zúčastněných, vyžaduje to nejen konstruktivní spolupráci, ale také pochopení jednotlivých procesů, které lze podpořit použitím vhodných systémů.
Dalším přínosem pro Vás jako provozovatele i designéry výrobních a logistických systémů je získání uceleného přehledu o všech souvislostech a vazbách mezi jednotlivými dílčími celky, jednotlivými stroji a zařízeními ve Vašem systému.

Již přes 35 let úspěšně v oboru

Na trhu působíme již více než 35 let. Máme rozsáhlé a hluboké zkušenosti s používáním simulace k zabezpečení a optimalizaci projektů pro návrh provozních procesů ve výrobě a logistice. Prosazujeme důsledné využití a používání simulace během plánování a implementace výrobních a logistických systémů, včetně prvků automatizace, s důrazem na následující oblasti:

 • Vyhodnocení návrhů a koncepčního plánování
 • Analýza dosažitelného mezního výkonu v rámci plánování výrobních a logistických systémů (zátěžové testy)
 • Vyhodnocení detailních a prováděcích plánů
 • Optimalizace specifikací požadavků a funkčních specifikací pro logistické IT systémy (WMS, MFS)
 • Virtuální testovací prostředí (emulace) pro testování kvality vývoje softwaru
 • Podpora při uvádění do provozu (simulace fází rozběhu)
 • Implementace „digitálních dvojčat“ s využitím počítačové simulace 

Zprovoznění automatizačních systémů rychle a spolehlivě

Emulace je stejně spravedlivá metoda pro všechny zúčastněné strany - provozovatele i vývojáře a konstruktéry výsledných systémů. Pomocí emulace je  možné efektivně a úspěšně zajistit uvádění zařízení a systémů intralogistiky do provozu. Úsilí, resp. náklady spojené s využitím emulace má opravdu velmi rychlou návratnost. Emulace zkracuje uvedení do provozu až o 30 %, protože mnoho testů funkcí, integrace a výkonu lze provést brzy a „virtuálně“. „Emulovaný“ software má vyšší kvalitu a není ho třeba dodatečně vylepšovat, aby provozovatel zařízení rychle dosáhl kýžené přidané hodnoty své investice. Provozní bezpečnost je zaručena za každé provozní situace, protože software je vždy předem důkladně otestován. Emulaci lze navíc použít také k hledání způsobů optimalizace probíhajících operací nebo v případě plánovaného rozšíření výrobního/logistického systému, a to paralelně s probíhajícími operacemi, aniž by byl stávající provoz omezen či jinak ovlivněn

Univerzální využitelnost emulace

Využít emulace se zvláště doporučuje, pokud navrhujete nebo plánujete logistické systémy s vysokou úrovní komplexity, zejména pokud jde o jejich automatizaci nebo těstost vazby a vzájemných závlsostí jednotlivých komponent procesního řetězce. Použití simulace jako virtuálního testovacího prostředí umožňuje zvlásnost tuto komplexitu bez nebezpečí ztráty přehledu a nadhledu, protože interakce všech komponent bude během vývoje systému transparentně zobrazena. Jsou tak snadno identifikovány neúplné specifikace či chyby v jejich implementaci. Další oblasti použití emulace se nabízejí při uvádění systémů do provozu v obtížných podmínkách provozního prostředí, například s ohledem na okolní teplotu či jiné klimatické podmínky, v případě systémů řízených a ovládaných na velké vzdálenosti. To platí také při implementaci výrobních a logistických systémů, prvků automatizace či (aktualizaci) řídicího systému během provozu.

Emulaci lze úspěšně použít téměř ve všech logistických projektech

 • plánování nových systémů vnitropodnikové logistiky
 • optimalizace a rozšíření stávajících instralogistických systémů
 • modernizace systémů vnitropodnikové logistiky


Emulaci lze také použít při návrhu a zprovoznění celého komplexního systému (například vychystávací systém), stejně tak jako pro jeden nebo více subsystémů, například:

 • regálové zakladače a jiná skladovací a vychystávací zařízení,
 • třídiče,
 • dopravníková technika (zvedáky, otočné a kyvné stoly, přesuvné stanice aj.)
 • vychystávací pracovní stanice atd.


Použití emulace je zvláště účinné v projektech modernizace softwaru pro stávající systémy. 


Kontaktujte nás!

Jste společnost navrhující automatizační a řídicí systémy pro výrobní pondiky a logistická centra:

 • Potřebujete ověřit, že Váš návrh bude plně v souladu s požadavky Vašich klientů?
 • Nejste si jisti, jak prokázat správné chování Vámi navržené logiky za všech provozních situací, které Váš zadavatel definoval?


Jste výrobní či logistická společnost a zvažujete rozšíření Vašeho provozu nebo jeho modernizaci:

 • Chcete mít dopředu jistotu, že nabídka Vašich dodavatelů plně zohledňuje veškeré Vaše technické a funkční požadavky?
 • Potřebujete kvalifikovaně zvolit z nabízených řešení to, které nejlépe zajistí hladký provoz za všech podmínek, které předpokládáte?
 • Potřebujete pomoci vydefinovat technická kritéria pro Váš výrobní, dopravní či logistický systém?


Potom jste na správné adrese! Rádi s Vámi probereme podrobnosti.
Kontaktujte nás ještě dnes!