Efektivita podnikových procesů

Zkrácení reakční doby a vyšší efektivita provozních procesů

Content from Youtube can't be displayed due to your current cookie settings. To show this content, please click "Consent & Show" to confirm that necessary data will be transferred to Youtube to enable this service. Further information can be found in our Privacy Policy. Changed your mind? You can revoke your consent at any time via your cookie settings.

Consent & Show

Jak zrychlit odezvu Vašich provozních procesů?

Potřebujete zkrátit dodací lhůty, docílit vyšší produktivity i přes kolísající poptávku, snížit provozní náklady? Chcete zvýšit svou konukrenceschopnost?


Správným řešením je digitalizace Vašeho podniku! 

Impuls pro digitální inovaci Vašeho plánování výroby

Každá krize, jako i ta poslední, vždy bolestivě ukáže mnoha společnostem jejich deficity v digitalizaci interních procesů. Zejména plánování výroby je aspekt, který není dostatečně pokryt v mnoha strategiích digitalizace. Plánování výroby mnoho společností stále provádí „konvenčně“. Nejsou používány žádné integrované plánovací systémy, které nabízejí úplný přehled o aktuální situaci výroby v reálném čase "otočením knoflíku".
Chybná rozhodnutí v plánování výroby v důsledku této nedostatečné transparentnosti a neaktuálních informací o stavu vedou ke snížení schopnosti dodržet závazky, špatné produktivitě a vysokým provozním nákladům. Spolehlivost dodávek pod 90 % a produktivita pod 80 % jsou více pravidlem než výjimkou.

Toto Vám chceme nabídnout:

Jsme odborníky na vývoj strategií pro digitalizaci plánování a řízení výroby. Při jejich implementaci doprovázíme podniky a pomáháme jim optimaliz. Na základě našich více než 34 let zkušeností v oblasti plánování výroby založeného na IT jsme vyvinuli audit pro plánování výroby, pomocí kterého kontrolujeme míru a kvalitu digitalizace vašeho plánování výroby a řetězce zpracování objednávek, identifikujeme existující deficity a nakonec koncept digitalizace s krátkodobým a středním - a rozvíjet dlouhodobá opatření.

Plánování výroby je klíčovým faktorem úspěchu

Výše uvedené nedostatky si to žádná společnost pomýšlející na úspěch na trhu nemůže dovolit. Plánování výroby je klíčovým faktorem úspěchu pro zajištění ekonomického provozu výroby. Již nyní je zřejmé, že trhy budou po poslední krizi vyvolané šířením coronaviru fungovat jinak. Výrobní společnosti se musí přizpůsobit nižším objemům, nákladějším a méně dostupným vstupním zdrojům a vysoké volatilitě trhu. V této situaci deficity nedostatečné digitalizace ohrožují existenci společnosti. Aby bylo možné rozpoznat krátkodobé změny na trzích a dokázat na ně pružně reagovat, je nutná transparentnost, adaptabilita a flexibilita. To je jediný způsob, jak dosáhnout potřebné produktivity, aby bylo možné v budoucnu vyrábět efektivně a ekonomicky.

Rozhodněte se již dnes!

Ti, kdo nyní přijmou a provedou správná opatření, mohou získat konkurenční výhodu, zajistit si další podíly na trhu a z krize vystoupit dokonce posíleni, narozdíl od konkurence, která tento okamžik prováhá. Digitalizace plánování výroby je zaměřena na následující témata:

 • Stanovení potřeb trhu a krátkodobé přizpůsobení výroby
 • Záruka maximální spolehlivosti dodávek při současném omezení nákladů na zásoby
 • Flexibilní řízení proměnlivých výrobních struktur za účelem dosažení maximální produktivity
 • Dynamické plánování směn s cíleným nasazením personálu se zohledněním zkrácené pracovní doby a dalších výjimek
 • Spolupráce na dálku mezi subjekty zapojenými do všech oddělení a specializovaných oblastí

Během krize se ukázala nutnost a přínos digitalizace. Jde o efektivní spolupráci mezi všemi zúčastněnými stranami, tj. rychlou vnitřní koordinaci i komunikaci se zákazníky a dodavateli. Plánování výroby musí mít neustálý přístup ke všem aktuálním údajům a informacím, abyste mohli činit rychlá a správná rozhodnutí. K dosažení maximální spolehlivosti dodávek, maximální produktivity a minimálních nákladů je nutná úplná transparentnost, synchronizace v reálném čase a použití moderních nástrojů na bázi optimalizačních algoritmů.

Ke splnění těchto cílů není k dispozici mnoho času. První krok k jejich splnění je analýza současného stavu s cílem identifikovat deficity stávajících systémů. Poté budeme schopni Vám cíleně navrhnout strategii digitalizace a co nejrychleji implementovat přijatá opatření do Vašeho podniku.

Jak jste na tom s digitalizací Vašeho podniku?

Provedeme analýzu stávajícího stavu Vaší společnosti a Vašho plánování výroby. Přitom Vám zodpovíme na tyto otázky:

 • Jak vysoká je úroveň standardizace při plánování a kontrole objednávek?
 • Jsou všechny informace pro plánování a kontrolu objednávek digitálně dostupné a přístupné všem zúčastněným? Nebo existují mezery v informačním nebo procesním toku?
 • Které konkrétní funkce jsou při plánování vyžadovány? Jaký je stupeň digitalizace tohoto klíčového podnikového procesu?
 • Jsou pravidla pro plánování a kontrolu výroby uceleně zaznamenána?
 • Jsou relevantní data zaznamenávána a aktualizována v reálném čase v celém řetězci zpracování objednávek?
 • Jak můžete postupně vylepšit digitalizaci plánování a kontroly objednávek? 

Navrhneme a vyvineme pro Vás konkrétní opatření 

Na základě Výše uvedeného seznamu otázek vyhodnotíme stupeň digitalizace Vašeho plánování výroby a vypracujeme opatření k jeho optimalizaci. Zaměřníme se na následující oblasti a úkoly:

 • Přehlednost procesů plánování výroby a řízení výroby
 • Stupeň digitalizace plánovacích systémů
 • Kvalita dat vztahujících se k objednávkám
 • Integrace plánovacích systémů a aktuálnost dat nuntých pro plánovacích
 • Vyhodnocení zaznamenaných procesů, stávajících systémů a kvality dat 

Čeho společně s Vámi dosáhneme?

Identifikujeme rychlá řešení zlepšující Váš proces plánování, např. prostřednictvím další standardizace Vašich procesů nebo drobnými úpravami Vašich stávajících plánovacích systémů (abychom dosáhli 100% využití všech jejich funkcí). V konceptu digitalizace navrhneme střednědobá opatření, např. komplexní kvalifikační programy pro Vaše zaměstnance nebo implementaci doplňkových systémů. Výsledek analýzy zahrne plán implementace, aby bylo možné v budoucnu efektivněji a lépe reagovat na zpracování Vašich objednávek.
Zkrátíte dodací lhůty své výroby, zvýšíte produktivitu i při kolísajících tržních požadavcích, snížíte provozní náklady i náklay na zásoby a zvýšíte svou konkurenceschopnost.

Neváhejte nás kontaktovat!